آغاز ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ + جزییات و لینک ثبت نام

آغاز ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ + جزییات و لینک ثبت نام

صدای نفتی .ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱ از دوشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ شروع شد.

به گزارش پایگاه خبری صدای نفتی  ، سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود در مراکز درمانی تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گزینش به صورت استخدام پیمانی (در مشاغل کارشناسی) دعوت به همکاری می‌نماید.

ثبت‌نام این آزمون از بعدازظهر روز دوشنبه ۲۳ خردادماه ۱۴۰۱ شروع خواهد شد.

دانلود دفترچه ثبت نام

لینک ثبت‌نام

 

شرایط آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال ۱۴۰۱

سازمان تامین اجتماعی به منظور تأمین بخشی از نی روی انسانی مورد نی از خود در مراکز درمانی تابعه، افراد واجد شرایط را از طریق برگزار ی آزمون کتبی، مصاحبه و طی مراحل گز ینش به صورت استخدام پ یمانی (در مشاغل کارشناسی) دعوت به همکار ی می نما ید.

بخش اول : شرایط عمومی
الف– داشتن تابعیت جمهور ی اسلامی ایران؛
ب– اعتقاد به نظام جمهور ی اسلامی ایران و د ین مبین اسلام ی ا یکی از ادیان مصرح درقانون اساسی؛
پ– التزام به قانون اساس ی جمهور ی اسلامی ایران؛
ت– دارا بودن دانشنامه/گواهینامه موقت فراغت از تحصیل و گواهی پایان طرح در مقطع تحصیلی مربوطه
برای انجام وظایف و مسئولیتهای شغل مورد نظر؛
ث– دارابودن کارت پای ان خدمت نظام وظیفه (دوره ضرورت) ی ا معافیت قانونی دائم برای آقایان؛
ج– داشتن سلامت جسم ی و روانی و توانایی برای انجام کار ی که استخدام میشوند؛
چ– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر؛
ح– نداشتن سابقه محکوم یت جزایی مؤثر؛
خ– عدم وجود هرگونه ممنوعیت استخدام همچون عدم محکومیت به مجازاتهای اخراج، بازنشستگی، باز
خر ید خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتی توسط آراء مراجع قضا یی و یا قانونی ذیصلاح؛
د– داوطلبان استخدام در زمان ثبتنام نباید جزء کارکنان رسمی، آزمایشی و پیمانی سازمان و هم چنین
نیروهای بازخر ید خدمت و یا بازنشسته سازمان و سایر دستگاههای اجرا یی باشند؛
ذ– عدم اشتغال و همچنی ن نداشتن تعهد خدمت به دولت، شرکتهای دولت ی و سازمانهای وابسته به
دولت و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، به هنگام انعقاد قرارداد و شروع بکار در سازمان
الزامی میباشد؛
تبصره ۱ :مسئولیت قبول یا عدم قبول استعفای پذی رفتهشده نها یی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه توسط
دستگاه اجرایی، در زمان انعقاد قرارداد پیمانی و یا صدور حکم کارگز ینی، به عهده داوطلب پذیرفتهشده آزمون
میباشد.
تبصره ۲ :نحوه تشخیص شرایط افراد بدوا براساس خوداظهار ی میباشد. علیهذا چنانچه حسب استعلامات
انجام شده خلاف آن اثبات شود، افراد موصوف در هر مرحله از مراحل استخدام که باشند حذف و افراد حای ز
شرایط بعدی جایگز ین خواهند شد.
ر– دارا بودن حداقل بیست (۲۰ (سال تمام و حداکثر س ی سال (۳۰ (برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی،
حداکثر سی و پنج (۳۵ (سال برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد.
تبصره ۳ : مستفاد از قانون اصلاح حداکثر سن مصوب ۱۳۷۱ و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعی ت
مصوب ۱۴۰۰ ،موارد ذیل به شرط ارائه مدارک و مستندات لازم از مراجع ذیربط قبل از مرحله مصاحبه، به حداکثر
سن مقرر اضافه خواهد شد:
– جانبازان، آزادگان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بیست و پنج ( ۲۵ (درصد و بالاتر و فرزندان آزادگان یک
سال اسارت و بالاتر، از شرط حداکثر سن معاف میباشند.
– پدر و مادر و همسر و برادر و خواهر شهید به میزان پنج سال؛
٣
– داوطلبانی که در جبههها به طور داوطلبانه خدمت نمودهاند به میزان حضور در جبهه و همچنین مدت زمان
بستر ی شدن و یا استراحت پزشکی رزمندگان داوطلب در اثر مجروحیت در جبههها؛
– میزان مدت خدمت دوره ضرورت؛
– داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تماموقت در وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی، بانکها و
شرکتهای تحت پوشش آنها، شرکتهای بیمهها ی دولتی، شهردار یها و موسسات و شرکتهای دولتی که
شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و شرکتهای ملی و مصادره شده ک ه به نحوی از بودجه و
کمک دولت استفاده میکنند، نهادهای انقلاب اسلامی و شرکتهای تحت پوشش آنها از تار یخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ به
خدمت اشتغال داشتهاند به میزان مدت خدمت غیررسمی آنها؛
– به ازای تاهل به میزان یک (۱ (سال و نیز داشتن هر فرزند به میزان یک (۱ (سال و حدا کثر تا سقف پنج (۵ (
سال؛ (موضوع قانون حما ی ت از خانواده و جوانی جمعیت)
تبصره ۵ :ملاک عمل برای محاسبه تار یخ گوا ه ی فراغت از تح ص ی ل، معا ف یت دائم و پ ا یان خدمت نظام و ظ یف ه
آخر ین روز ثب تنام و برای سن افراد، او ل ین روز ثبتنا م خواهد بود.

: شرایط اختصاصی
۱ -رشتههای تحصیلی مورد نیاز، براساس رشتههای تحصیلی مندرج در شرایط احراز مشاغل سازمان حسب
مورد با تائید معاونت توسعه مدیر یت و منابع انسان ی خواهد بود. مدارک تحصیلی موسسات آموزش عالی که
مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناور ی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد ملاک عمل
خواهد بود.
۲ -ارائه گواهی انجام خدمات قانونی (طرح موظف اجبار ی) و یا معافیت از آن در مورد فارغالتحصیلان رسته
بهداشتی و درمانی و پزشکان تا آخر ین روز اولین بازه زمانی اخذ مدارک قبل از انجام مصاحبه استخدامی الزامی
میباشد. بدیهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذکور در زمان مقرر، قبولی متقاضی در آزمون کتبی کان لم
یکن تلقی خواهد شد.
۳ -مدرک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقاطع و رشتههای تحصیلی مندرج در آگهی منتشره خواهد
بود.
تبصره ۱ :سازمان هیچگونه تعهدی به اعمال مدرک تحصیلی مقطع بالاتر افراد ندارد و ارائه هرگونه مدرک
تحصیلی بالاتر از مقطع تحصیلی شغل مورد تقاضا پس از استخدام در سازمان (مدارک منطبق با شرای ط احراز
مشاغل سازمان) پس از طی حداقل ۳ سال خدمت در عنوان شغلی مورد تقاضای آزمون مربوطه به ازای هر
مقطع تحصیلی امکانپذیر خواهد بود.
تبصره ۲ :ارائه مدارک معادل و افتخار ی به عنوان مدرک تحصیلی معتبر ملاک عمل قرار نمیگی رد.
۴ -پذیرفته شدگان آزمون متعهد خدمت به میزان ۵ سال در شهر مورد تقاضای آزمون میباشند.
۵ -داوطلبان صرفا در صورتی می توانند در این آزمون ثبت نام نمایند که عنوان مقطع تحصیلی، رشته
تحصیلی و یا گرایش رشته تحصی لی آنان به طور کامل و به صورت مشخص در شرایط احراز مشاغل ذکر شده
باشد لذا داوطلبانی که مقطع تحصیلی، رشته تحصی لی و یا گرا یش- رشته تحصیلی آن ها عینًا در آگه ی درج
نشده باشد از ثبت نام خوددار ی نمایند. بدیهی است در هر مرحله از فرا یند جذب و بکارگیر ی مشخص گردد که
مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و یا گرایش تحص یل ی آن ها با شرایط ذکر شده در آگهی منطبق نباشد و دارای
پسوند و یا پیشوند بیش از آنچه در آگهی آمده باشد از سای ر فرایند استخدام حذف شده و داوطلب حق هی چگونه
اعتراضی نخواهد داشت.
توجه : اگر رشته تحصی لی بدون گرایش ذکر شده باشد صرفا رشته تحصی لی بدون گرایش ملاک عمل بوده و
در صورتی که رشته تحصی لی با گرایشهای مشخص ذکر شده باشد فقط آن رشته تحصیلی با گرای شهای ذکر
شده ملاک عمل خواهد بود. لذا داوطلبان موظفاند در زمان ثبتنام با توجه به شرایط اعلام شده دقت کافی به
عمل آورده و از ثبتنام در شغلهایی که واجد شرا یط نی ستند، خوددار ی نمایند. ضمنا مدارک تحصیلی آن دسته
از متقاضیان آزمون که دارا ی عبارات کارشناسی حرفها ی، مهندسی فناور ی، مهندسی فناور ی ارشد، علمی-کاربردی،
مهندسی تکنولوژ ی و کارشناسی حرفهای میباشند نی ز به عنوان رشتههای تحصیلی مندرج در آگهی مورد قبول
می باشد.
تبصره ۳ -فرزندان شاهد، جانبازان از کار افتاده کلی ، آزادگان از کار افتاده کلی و فرزندان آنان که علاوه بر
سهمیه استخدامی با کسب حد نصاب قبولی و امتیازات لازم در آزمون پذی رفته شوند، میتوانند با ارائه مدرک
مربوطه از سوی بنیاد شهی د و امور ا یثارگران از شرط معافیت حداکثر سن بهرهمند گردند.
۶ -معافیت پزشکی خدمت ز یرپرچم داوطلبان در صورت قبولی در آزمون استخدامی کتبی و مصاحبه پس از
تأ˻د واحد طب کار استان مربوطه مبنی بر توانائی انجام امور مربوط در عنوان شغلی مورد تقاضا قابل پذیرش
خواهد بود.
۷ -مدرک تحصیلی متقاضیان صرفا بر اساس مقاطع و رشتهها ی تحصیلی مندرج در آگهی منتشره خواهد
بود.

پاسخ دادن

ایمیل شما منتشر نمی شود. فیلدهای ضروری را کامل کنید. *

*